Propisi

Propisi koji se odnose na rad i poslovanje omladinskih i studentskih zadruga su:
  • Zakon o zadrugama (sl.list SRJ br. 41/96 i 12/98)
  • Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva (sl.list SRJ br.20/98)
  • Zakon o radu (sl.gl.RS br. 24/05)
  • Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju (sl.gl.RS br. 34/03, 42/03)
  • Zakon o zdravstvenom osiguranju (sl.gl.RS br.107/05)
  • Zakon o porezu na dohodak građana (sl.gl.br.24/01, 80/02)
  • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (sl.gl.RS br.84/04)
  • Zakon o PDV (sl.gl.RS br. 84/04)